Πέμπτη, Νοεμβρίου 30, 2006

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013: Απελευθερώνοντας το δυναμικό πολιτών και επιχειρήσεων

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της χώρας, διατίθεται ως ολοκληρωμένο τεύχος-κείμενο αλλά και ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου pdf) από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Παραθέτω το πρώτο κεφάλαιο, που περιγράφει τις βασικές της αρχές.

"Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της Ελλάδας, υπερβαίνει τα στενά όρια της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει πολίτες και επιχειρήσεις και να απελευθερώσει το δυναμικό καθενός εξ’ αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Αναγνωρίζει πως κάθε πολίτης είναι ξεχωριστός, με ιδιαίτερες ανάγκες, δυνάμεις αλλά και δυνατότητες που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν ως κινητήριος δύναμη για την πρόοδο της κοινωνίας.

Αντιμετωπίζει την κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, ως το κύριο συστατικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και ως απαραίτητη πηγή παραγωγής πλούτου στη χώρα.

Βασίζεται στην αντίληψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πολιτική και κοινωνική συνοχή χωρίς την εξασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης που θα τη χρηματοδοτήσει με βιώσιμο τρόπο.

Ο ρόλος του κράτους σε αυτή την προσπάθεια μετατοπίζεται. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 επιθυμεί να αλλάξει σταδιακά το χαρακτήρα του κράτους από καθοδηγητή, σε κράτος που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες, αφήνοντας τη δύναμη της επιλογής σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής στις αποφάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ευημερία του. Για το λόγο αυτό η Ψηφιακή Στρατηγική αντιμετωπίζει το κράτος όχι με εσωστρέφεια ή ως αυτοσκοπό, αλλά μόνο μέσα από την οπτική εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες που μπορεί προσφέρει σε αυτούς.

Νέα τεχνολογικά μέσα αξιοποιούνται ώστε να επιτευχθεί ανεμπόδιστη ροή γνώσης, πληροφορίας, ιδεών και πολιτισμικών εμπειριών από και προς την Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της διεθνούς διάστασης της χώρας.

Η Αριστεία αναδεικνύεται ως βασική αρχή για τη δημιουργία προτύπων, για την κινητοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων και για την επιβράβευση της προσπάθειας.

Η Ψηφιακή Στρατηγική μεριμνά όμως και για τους πολίτες που δεν έχουν σήμερα, για ποικίλους λόγους, τις ίδιες δυνατότητες με άλλους συμπολίτες τους. Προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους λιγότερο ευνοημένους πολίτες, προκειμένου να βρεθούν σε ίδιο επίπεδο επιλογών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ψηφιακή Στρατηγική θέτει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους που δεν είναι αποκλειστικά τεχνολογικού περιεχομένου, αλλά αφορούν σε ευρύτερες πτυχές της καθημερινής ζωής και δραστηριότητας.

Λόγω του εύρους των παρεμβάσεών της, η Ψηφιακή Στρατηγική αποτελεί μια πολιτική που αγγίζει επωφελώς όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας. Για να πετύχει το στόχο της, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και τις νέες δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγή και την αξιοποίηση της γνώσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δεν αφορούν πλέον αποκλειστικά σε συγκεκριμένους τομείς ή κλάδους της οικονομίας.
Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τις κοινωνικές δομές και προσφέρουν πλήθος νέων ευκαιριών με χαμηλό κόστος στην παιδεία, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την υγεία, την επιχειρηματικότητα και αλλού.

Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν δυναμικά στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών είτε σε αμιγώς τεχνολογικούς κλάδους, είτε δευτερογενώς σε κλάδους που ωφελούνται από την αξιοποίηση της πληροφορικής και της γνώσης. Από το 2000 έως το 2004, στην Ευρώπη το 40% της βελτίωσης της παραγωγικότητας οφείλεται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 αποσκοπεί στη δυναμική συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές τις εξελίξεις, προκειμένου να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να καρπωθεί τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Κατανοώντας σε βάθος τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αξιοποιώντας αυτές με δυναμικό τρόπο ως εργαλείο, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 επιθυμεί να δώσει τη σκυτάλη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε αυτούς που έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να ωθήσουν την Ελλάδα μπροστά: σε κάθε πολίτη και σε κάθε επιχείρηση. "

Η ηλεκτρονική έκδοση βρίσκεται εδώ...